תכנית מס' 536

תוכנית תא/ 536

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 536
מספר: תא/ 536
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא קביעת התכנון לשם הקמת מפעל "המשביר המרכזי" בע"מ על החלקות המפורטות בסעיף 2 ולתקן בהתאם לכך את תכנית בנין עיר מפורטת "K"- אדמות מעבר לנחל אילון- על תקוניה (להלן התכנית הראשית) אשר ההודעה על מתן תוקף לה פורסמה בילקוט הפרסומים מס. 143 מיום 22.2.51.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל-אביב-יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7096חלק2, 21-23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/1960תאריך פרסום: 28/01/1960. שנה עברית: התשך .