תכנית מס' 600

תוכנית תא/ 600

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 600
מספר: תא/ 600
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לתכנן את שטחי הקרקע הכלולים בתכנית ולקבוע יעוד של מגורים, מסחר ושרותים שונים.

ב. לקבוע תקנות בניה.

ג. להרחיב דרכים קיימות, לבטל דרכים קיימות, לקבוע דרכי שרות ומקומות חניה לכלי רכב.

ד. לקבוע אזור חלוקה מחדש ואזורים אחרים כמסומן בתסריט ולשנות בהתאם לכך את התכניות המפורטות "A", "B", "C-D" תקון 1943 שהודעה בדבר מתן תוקף להן פורסמה בעתון רשמי מס. 1389 מיום ראשון לפברואר 1945, על תיקוניהן, להלן התכנית הראשית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
אדמות מזרח תל אביב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק182-184, 189, 205-206, 209-224, 269-271, 273, 275-276, 302-303, 318-319, 321-344, 354-356, 485-486, 506-508, 517-521, 542, 550-552, 554-568, 570, 572, 575-577, 586-590, 890-923, 932, 934, 936-937
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1969תאריך פרסום: 30/10/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1570. שנה עברית: התשל .