תכנית מס' 709

תוכנית תא/ 709

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מס' 709
מספר: תא/ 709
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית היא:

א. קביעת אזור משרדים לחלקות מס' 665 ו-666 בגוש 6213, ואופן הבניה עליהן.

ב. תקון הת.ב.ע. המפורטת "A" (תקון 1943)- חלק אמצעי של אדמות במזרח ת"א, אשר ההודעה בדבר מתן תוקף לה נתפרסמה בעתון הרשמי מס' 1389 ביום 1.2.45, על תקוניה, להלן התכנית הראשית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
תל-אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק665-666
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/01/1962תאריך פרסום: 11/01/1962. שנה עברית: התשכב .