תכנית מס' 79א'

תוכנית בי/ 79/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מס' 79א'
מספר: בי/ 79/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן מחדש השטח הכלול בתכנית לצרכי אזור מלונאות,שטח פרטי פתוח,שטחי חניה לכלי רכב,דרכים,שטח ציבורי פתוח וע"י כך לשנות את תכנית מיתאר מס' 2א' שהודעה בדבר מתן תוקף לה פרסומה בילקוט הפרסומים 1738 ביום 15.7.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבת יםבת יםבת ים

תיאור המיקום:
רח' יצחק שדה,הנשיאים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5026חלק2, 5
7120חלק134-135, 138, 141, 143
7138חלק261-263, 327, 334, 342, 351-352, 354, 368, 370, 373-374, 376-380
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/09/1975תאריך פרסום: 11/09/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2142. שנה עברית: התשלו .