תכנית מפורטת "הזרע ברורים" מ"א יואב

תוכנית 6/ 03/ 133

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת "הזרע ברורים" מ"א יואב
מספר: 6/ 03/ 133
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתוית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
534חלק
539חלק
2201חלק
2202חלק
2203חלק
2222חלק
2223חלק
2241חלק
2604חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/12/1972תאריך פרסום: 07/12/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1180. עמוד: 622. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה ברשומות25/06/1972תאריך פרסום: 25/06/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1833. עמוד: 1935. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית27/03/1972