תכנית מפורטת בית אלפא

תוכנית ג/ 11152

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת בית אלפא
מספר: ג/ 11152
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תחום שטח הפיתוח של הקבוץ בית אלפא.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. שינוי יעוד בהקצאת שטחים לאזורי מגורים ומבני קהילה, ספורט, שטחים למבני משק, תעשיה, שפ"פ, בי"ס ובית עלמין.
ד. קביעת תנאים והנחיות למתן היתר בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועבית אלפא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23150חלק33-34, 3924, 37
23151חלק14-16, 65, 89-92, 94, 106, 123, 128, 131-132, 138-140, 14310-11, 75, 95-96, 108, 125, 129, 142
23156חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/2003תאריך פרסום: 05/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5177. עמוד: 2192. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים21/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/03/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2003. עיתון: הארץ.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/02/2003
החלטה בדיון באישור תכנית22/05/2002
פרסום להפקדה ברשומות02/04/2001תאריך פרסום: 02/04/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4977. עמוד: 2199. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים23/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2001. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2001. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1999
קבלת תכנית28/01/1999