תכנית מפורטת גבעת יואב

תוכנית ג/ 6987

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת גבעת יואב
מספר: ג/ 6987
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תחום שטח למושב גבעת יואב.
קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים.
התווית רשת דרכים.
קביעת הוראות בניה המסדירות את בנית המגורים.
מבני ציבור והשרותים ומבני משק באזורים בהם מותרת
הבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןגבעת יואב

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת יואב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1995תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284. עמוד: 2158. שנה עברית: התשנה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/12/1994
החלטה בדיון באישור תכנית01/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות27/01/1994תאריך פרסום: 27/01/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4186. עמוד: 1916. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים28/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/10/1993
החלטה בדיון בהפקדה06/06/1990
קבלת תכנית01/03/1990