תכנית מפורטת כפר יחזקאל

תוכנית ג/ 17858

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת כפר יחזקאל
מספר: ג/ 17858
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת מסגרת תכנונית ל - 4 נחלות חקלאיות חדשות בתחום שטח ישוב כפר יחזקאל.
ב. תוספת 4 מגרשי מגורים להשלמת מכסת המגורים בישוב עפ"י תמ"א 35 (450 יח"ד).
ג. שינוי גבולות מגרשים קיימים בהתאמה לצורכי הפיתוח של הישוב.
ד. קביעת גבולות מגרשים קיימים בהתאמה לצורכי הפיתוח של הישוב.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מקרקעין
1. מאזור חקלאי למגורים בישוב כפרי לאזור למבני משק ומבנים חקלאיים למגורים לשפ"פ לקרקע חקלאית ולדרך.
2. מאזור מגורים בנחלות למגורים בישוב כפרי לאזור מבני משק ומבנים חקלאיים לחקלאי חשפ"פ ולדרך.
3. משטח פרטי פתוח לדרך, לרחוב משולב למגורים בישוב כפרי, לאזור למבני משק ומבנים חקאיים, ולמתקנים הנדסיים.
4. ממבנים למוסדות ציבור לדרך
5. מדרך חמבנים ומוסדות ציבור למגורים בישוב כפרי ולקרקע חקלאית
6. מדרך גישה לרוחוב משולב לשפ"פ ולמגורים
ב. קביעת השימושים ההוראות וזכויות הבניה בתחום התכנית
ג. איחוד וחלוקת מגרש בהסכמת בעלים הבתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965 להלן החוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועכפר יחזקאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20593כל הגוש
23085כל הגוש
23086כל הגוש
23087כל הגוש
23088כל הגוש
23089כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4508חלוקת מגרשים מחדששינוי
תוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 1760כפר יחזקאל ומעון חרודשינוי
תוכניתג/ 12342הרחבת כפר יחזקאלשינוי
תוכניתג/ 12331שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחדשינוי
תוכניתג/ 12932שינוי יעוד לחקלאי מיוחד - רפת עוזי עשתשינוי
תוכניתג/ 13311שינוי יעוד לחקלאי מיוחד רפת עובד יביןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/12/2008
קבלת תכנית02/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200900302/03/2009