תכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה, תל - יוסף

תוכנית ג/ 17557

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לאזור המגורים והקהילה, תל - יוסף
מספר: ג/ 17557
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון מחודש של אזור המגורים והקהילה בקיבוץ תל יוסף והקצאת שטחים לשימורים קהיליתייים תעסוקתיים, והפקדת שטחים אלה מאזורי המגורים.
2. התווית מערך דרכים חדש ההולם את יעודי הקרקע שנקבעו.
3. הגדרת מתחמים חדשים למגרשי מגורים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד ממגורים ליעודים אחרים.
2. חלוקת אזור המגורים למתחמי בניה ע"פ הבניה הקיימת בפועל כבסיס לחלוקה מפורטת למגרשים בהמשך והגדרת מתחמי מגורים חדשים בשטח הקיבוץ (חלוקה למגרשים).
3. הגדרת מתחמים חדשים למגורים בתחום תכנית המתאר של הישוב.
4. הגדרת מגרשים למבני ציבור וקהילה, מוסדות ציבור, שטח ספורט ושטחים ציבוריים פתוחים.
5. הסדרת מערכת הדרכים והשבילים בהתאם לחלוקה החדשה והגדרת מקומות חניה נוספים בשטח הקיבוץ.
6. קביעת זכויות ומגבלות בניה והחניות לבינוי ופיתוח ליעודים השונים ע"מ לאפשר הוצאת היתר בניה ע"פ סעף 145 ז' לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועתל יוסף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23104חלק9, 30
23106חלק22
23120חלק2526, 29, 35, 42
23121חלק50, 69-70, 75-77, 80, 87-8961-64
23163חלק145
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/04/2010
החלטה בדיון בוולק"ח01/02/2010
החלטה בדיון בהפקדה07/07/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/06/2008
קבלת תכנית17/03/2008