תכנית מפורטת לחלק ממתחם 2 - ימה מערב.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת לחלק ממתחם 2 - ימה מערב.
מספר: מש/ 8/ 1/ 112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור מגורים וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים א', שטח ציבורי פתוח, דרך ושביל.
ב. חלוקה למגרשי בניה ללא הסכמת הבעלים.
ג. התווית דרך מוצעת ושביל.
ד. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
שכונת אבוסארה, מערב ימה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8651חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ במ/ 8/ 1/ 1002כפר ימה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית27/08/2012
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/08/2012
פרסום להפקדה ברשומות06/08/2012תאריך פרסום: 06/08/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6456. עמוד: 5676. שנה עברית: התשעב .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2012תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2012. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/06/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/03/2012
החלטה בדיון בוולק"ח04/07/2011
החלטה בדיון בהפקדה08/02/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף20/12/2009
קבלת תכנית22/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים142214/08/2012
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח31304/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית201000308/02/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה