תכנית מפורטת לכרית חול חולות קטורה

תוכנית 12/ 03/ 129

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת לכרית חול חולות קטורה
מספר: 12/ 03/ 129
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותקטורה

תיאור המיקום:
ישוב: קטורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים28/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 28/03/1982.
פרסום לאישור ברשומות31/12/1981תאריך פרסום: 31/12/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2775. עמוד: 715. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון באישור תכנית25/03/1981
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1980תאריך פרסום: 05/06/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2632. עמוד: 1797. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1980.
החלטה בדיון בהפקדה06/05/1980
קבלת תכנית20/01/1980