תכנית מפורטת למושב עובדים

תוכנית 6/ 03/ 198/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למושב עובדים
מספר: 6/ 03/ 198/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי תכנית מתאר וביטול כל תכנית קודמת. 2. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים ופיתוח השטח בעתיד. 3. קביעת י

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכיששדה דוד

תיאור המיקום:
מושב שדה דוד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2110חלק
2111חלק
2113חלק
2114חלק
2115חלק
2116חלק1-30
2117חלק
2118חלק
2119חלק
2121חלק
2144חלק
2145חלק
2148חלק
2149חלק
3103חלק
3104חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/1982תאריך פרסום: 07/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2776. שנה עברית: התשמב .