תכנית מפורטת למושב עובדים

תוכנית 6/ 03/ 140

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למושב עובדים
מספר: 6/ 03/ 140
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. בטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד. 2. קביעת יעדים ואזורים. 3. ביטול תכנית בנין ערים קיימות מס' עג/158 ו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיררוחה

תיאור המיקום:
מושב רוחה, מ.א. שפיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1315חלק
1316חלק
1317חלק
1318חלק
1327חלק
1329חלק
1330חלק
1333חלק
1345חלק
1346חלק
1347חלק
1348חלק
1349חלק
1554חלק
1555חלק
1556חלק
1717חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1972תאריך פרסום: 23/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1878. שנה עברית: התשלג .