תכנית מפורטת למרכז אזורי "שלי"

תוכנית 6/ 03/ 171

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למרכז אזורי "שלי"
מספר: 6/ 03/ 171
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5חלק1
6חלק1
13חלק1
14חלק3
1837חלק2-3, 7, 11, 14, 16-17, 19, 25-26, 31-32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/03/1978תאריך פרסום: 23/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 1905. עמוד: 1335. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה ברשומות12/12/1968תאריך פרסום: 12/12/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1490. עמוד: 384. שנה עברית: התשכט .
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/1968תאריך פרסום בעיתון: 21/11/1968. עיתון: הצופה.
קבלת תכנית16/09/1968