תכנית מפורטת למ. ק 419,867,880

תוכנית 6/ 03/ 230

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת למ. ק 419,867,880
מספר: 6/ 03/ 230
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. התאמת גבולות החלקות לתוכניות מדידה מדוייקות שהוכנו לצרכי רישום.
ב. ביטול ואחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ג. קביעת יעדים ואזורים.
ד. ביטול תכנית מפורטת 8/ 03/ 150

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר