תכנית מפורטת לקיבוץ בית העמק

תוכנית ג/ 6878

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת לקיבוץ בית העמק
מספר: ג/ 6878
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום
התכנית
ב. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את מגורי האדם
מבני ציבור, שרותים ומבני משק ותעשייה באזורים בהם
מותרת הבניה
ג. התווית רשת כבישים ,דרכים למיניהם וסיווגם.
ד. קביעת תנאים הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את
מבצע התכנית
ה. ביטול ואיחוד חלקות וגושים קיימים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק

תיאור המיקום:
ישוב: בית העמק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480חלק
18481חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים31/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2007. עיתון: אל-סינארה.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4017. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון באישור תכנית05/03/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו20/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות23/03/1995תאריך פרסום: 23/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4292. עמוד: 2619. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים26/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 26/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/01/1995
החלטה בדיון בהפקדה02/05/1990
קבלת תכנית06/11/1989
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700505/03/2007