תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגוריפ ב',ש.צ.פ, ודרכים

תוכנית ג/ 17652

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת לשינוי יעוד משטח חקלאי למגוריפ ב',ש.צ.פ, ודרכים
מספר: ג/ 17652
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ש.צ.פ ,ודרכים.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ש.צ.פ ודרכים וקביעת זכויות בניה בהתאם לטבלת זכויות ורשימת שימושי קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19271חלק398, 42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9623שכונת הוואדי,סכנין צפון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/10/2008
קבלת תכנית10/06/2008