תכנית מפורטת מושב זבדיאל

תוכנית 6/ 03/ 134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מושב זבדיאל
מספר: 6/ 03/ 134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול תכנית בנין ערים קיימת מס' ע/80.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירזבדיאל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1343חלק
1344כל הגוש
1347חלק
1350חלק
1557חלק
1559חלק
1706חלק
1708חלק
1709חלק
1716חלק
1717חלק
1718חלק
1723חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/11/1972תאריך פרסום: 16/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1877. עמוד: 504. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה ברשומות03/08/1972תאריך פרסום: 03/08/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1843. עמוד: 2228. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית22/05/1972