תכנית מפורטת מושב ניר-ישראל צומת ראם - -אשקלון

תוכנית 6/ 03/ 136

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מושב ניר-ישראל צומת ראם - -אשקלון
מספר: 6/ 03/ 136
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
423חלק
1103חלק
1105חלק
1176חלק
1177כל הגוש
1178חלק
1180חלק
1181חלק
1182חלק
1183חלק
1184חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/11/1972תאריך פרסום: 23/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1878. עמוד: 545. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה ברשומות03/08/1972תאריך פרסום: 03/08/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1843. עמוד: 2228. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית22/05/1972