תכנית מפורטת מושב שלוה

תוכנית 6/ 03/ 173

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מושב שלוה
מספר: 6/ 03/ 173
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מפורטת למושב עובדים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירשלוה

תיאור המיקום:
מושב עובדים,שלוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2982חלק3
2983חלק3-22
2984חלק1-30, 32-44
2985חלק22-42, 221
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/04/1955תאריך פרסום: 21/04/1955. שנה עברית: התשטו .