תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורה

תוכנית ג/ 6469

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורה
מספר: ג/ 6469
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הנחיות ותנאים לפתוח ובניה של יעודי שטחים
בתחום הישוב
להגדיל את אחוזי הבניה ומספר הקומות
תכנון רשת דרכים בהתחשבות במצב הקיים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה

תיאור המיקום:
ישוב: נאעורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17051כל הגוש
17052כל הגוש
17053כל הגוש
17054כל הגוש
17055כל הגוש
17057חלק
17060חלק
17061חלק
17072כל הגוש
17073כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4639שינוי ייעוד מבית קברות למגוריםשינוי
תוכניתג/ 2542כפר נעורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/1992תאריך פרסום: 30/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3999. עמוד: 2992. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה30/04/1992
פרסום לאישור בעיתונים05/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 05/04/1992.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/07/1991
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/1991
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1990תאריך פרסום: 22/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3817. עמוד: 572. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 30/09/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/1989
החלטה בדיון בהפקדה01/02/1989
קבלת תכנית14/09/1988