תכנית מפורטת מס' גז/2/102

תוכנית גז/ 102/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' גז/2/102
מספר: גז/ 102/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה למגורים מיוחד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
בית חשמונאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3879חלק
3886חלק
3887חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/02/1986תאריך פרסום: 13/02/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3301. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1985תאריך פרסום: 31/01/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3155. שנה עברית: התשמה .
קבלת תכנית30/01/1985