תכנית מפורטת מס' משצ/17

תוכנית משצ/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' משצ/17
מספר: משצ/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א) הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום מושב נהלל בספרי המקרקעין לפי התשריט.
ב) ביטול ואיחוד של גושים וחלקות קיימים וחלוקתם מחדש בהתאם למצב החזקה הקיים וצרכי פיתוח השטח בעתיד.
ג) קביעת יעדים ואזורים.
ד) ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ה) ביטול מקרקעי ייעוד והמרתם למקרקעי ציבור.
ו) קביעת מספר נחלות (חלקות א') ומגרשים לבעלי מקצוע, ותושבים.
ז) ביטול הוראות תוכניות קודמות בכל הנוגע לחלוקת השטח לצרכי רישום.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהלל

תיאור המיקום:
נהלל והסביבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11245חלק
11246חלק
11247חלק
11265חלק
17180חלק
17181חלק
17182חלק
17183חלק
17184כל הגוש
17185כל הגוש
17186חלק
17187חלק
17188חלק
17189כל הגוש
17190חלק
17191חלק
17192חלק
17193חלק
17194חלק
17245חלק
17246חלק
17251חלק
17303חלק
17304חלק
17496חלק
17497חלק
17498חלק
17499חלק
17500חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3335אתור שטח ללולים - נהללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/1988תאריך פרסום: 24/05/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3561. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית10/03/1988
פרסום להפקדה ברשומות24/12/1987תאריך פרסום: 24/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3510. עמוד: 505. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה10/09/1987
קבלת תכנית10/09/1987