תכנית מפורטת מס' משצ/37

תוכנית משצ/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' משצ/37
מספר: משצ/ 37
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי גבולות מגרשים מס' 11,8,20 וחלוקתם מחדש לפי מצב קיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבית העמק

תיאור המיקום:
בית העמק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18480כל הגוש
18481כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4458חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1989תאריך פרסום: 02/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3675. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית11/05/1989
פרסום לאישור בעיתונים12/02/1989תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1989. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1989. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/1989. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה09/02/1989
קבלת תכנית09/02/1989