תכנית מפורטת מס' רנ/196/א/1 שינוי לתכנית אפ/196

תוכנית רנ/ 196/ א/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת מס' רנ/196/א/1 שינוי לתכנית אפ/196
מספר: רנ/ 196/ א/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת זכויות והוראות בניה למגרש מסחרי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזראש העיןראש העיןראש העיןשלמה המלך

תיאור המיקום:
המגרש נמצא בצד המערבי של רח' שלמה המלך בראש העין, בין תחנת דלק לתחנת מכבי האש.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4271חלק163
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2010תאריך פרסום: 30/05/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6091. עמוד: 3070. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים23/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/04/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/03/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/09/2009תאריך פרסום: 14/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5998. עמוד: 5777. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים14/08/2009תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/08/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/2009
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף27/10/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף11/08/2005
קבלת תכנית27/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה