תכנית מפורטת מס' 1130

תוכנית ג/ 1130

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' 1130
מספר: ג/ 1130
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון השטח במטרה לקבוע חלוקה למגרשים , דרכים מורחבות, אתרים ציבוריים ומרכז מסחרי אזרחי. כל אלה על מנת לאפשר בנייה מוסדרת בשטח הכפר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמזרעהמזרעה

תיאור המיקום:
כפר מזרעה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18136חלק
18137חלק
18138חלק
18140חלק
18141חלק
18144חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/10/1971תאריך פרסום: 15/10/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1766. שנה עברית: התשלב .