תכנית מפורטת מס' 1200

תוכנית תא/ 1200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת מס' 1200
מספר: תא/ 1200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן מחדש את השטח המפורט בסעיף 2 דלעיל, להתוות
דרכים חדשות, להרחיב דרכים קיימות ולבטל דרכים
קיימות, לקבוע אזור מגורים, מרכז עסקים, אזור מלאכה,
תעשיה זעירה, החסנה ושרותי מסחר (שוק) מגרשים
מיוחדים, שטח לבנינים צבוריים, שטחים צבוריים פתוחים
שטח חוף הים, טיילת ושרותי שפת הים, לקבוע שטח שלב
א' ושטח לתכנון בעתיד כמפורט בתשריט ולקבוע תקנות
בניה והוראות מחייבות בשטח התכנית הזאת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו

תיאור המיקום:
ישוב: תל אביב-יפו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6914חלק
6915חלק
6916חלק
6917חלק
6918חלק
6919חלק
6920חלק
6921חלק
6922חלק
6923חלק
6924חלק
6925חלק
6926חלק
6927חלק
6928חלק
6929חלק
7001חלק
7002חלק
7003חלק
7004חלק
7005חלק
7006חלק
7007חלק
7008חלק
7009חלק
7010חלק
7011חלק
7012חלק
7013חלק
7014חלק
7041חלק
7042חלק
7112חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/07/1975תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1975.
פרסום לאישור ברשומות03/07/1975תאריך פרסום: 03/07/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2123. עמוד: 1832. שנה עברית: התשלה .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/01/1974
החלטה בדיון באישור תכנית30/11/1972
פרסום להפקדה בעיתונים10/11/1969תאריך פרסום בעיתון: 10/11/1969.
פרסום להפקדה ברשומות30/10/1969תאריך פרסום: 30/10/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1570. עמוד: 1. שנה עברית: התשל .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/06/1969
החלטה בדיון בהפקדה10/02/1969
קבלת תכנית08/10/1968