תכנית מפורטת מס' 14/מק/1007

תוכנית 14/ מק/ 1007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת מס' 14/מק/1007
מספר: 14/ מק/ 1007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש 134 לשני מגרשים ושינוי בקוי בנין עפ"י סעיפים מס' 62א' (א), (4), (1), בתיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
מגרש 134

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38561חלק134
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/05/1998תאריך פרסום: 10/05/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4643. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה ברשומות13/08/1997תאריך פרסום: 13/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4557. שנה עברית: התשנז .