תכנית מפורטת מס' 146/03/11

תוכנית 11/ 03/ 146

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' 146/03/11
מספר: 11/ 03/ 146
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הקצאת שטח לשכונת מגורים, חלוקתו למגרשי בניה פרטית, איתור מוסדות הצבור הדרושים, השטחים הצבוריים הפתוחים, התווית רשת הדרכים, רוחב הדרכים ומרווחי הבניה ביחס לדרכים כמסומן בתשריט. 2. קביעת המגבלות והתנאים לפיתוח בשטח התכנית כמפורט

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםערערה בנגבערערה בנגב

תיאור המיקום:
ערוער , שכונה מס' 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
84003חלק1
84005חלק1-3
84006חלק1
84009חלק1-45
100084חלק1-141
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/1982תאריך פרסום: 21/01/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2781. שנה עברית: התשמב .