תכנית מפורטת מס' 4901

תוכנית ג/ 4901

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מס' 4901
מספר: ג/ 4901
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים
והפיתוח בעתיד.


2. קביעת יעדים ואזורים.
3. ביטול דרכים קיימות והתווית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשראפק

תיאור המיקום:
אפק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10240חלק1-28
10241חלק
10242חלק1-151
10243חלק1-24
10245חלק1-57
10246חלק
10247חלק
10263חלק
10433חלק
10434חלק
10435חלק
10441חלק
10442חלק
10499חלק1-10
18072חלק
18073חלק1-12
18074חלק
18075חלק
18076חלק
18079חלק
18096חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1624קבוץ אפקשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1986תאריך פרסום: 30/10/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3394. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות12/01/1986תאריך פרסום: 12/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3291. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית11/01/1986