תכנית מפורטת מס'ג / 6869 כביש מס' 716 נעורה-תמרה

תוכנית ג/ 6869

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת מס'ג / 6869 כביש מס' 716 נעורה-תמרה
מספר: ג/ 6869
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך ולסלילת
כביש
ב. ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים ,גשרונים, תעלות
,גדרות קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות חפירה
מילוי והריסה הכרוכות בסלילה הכביש
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית
ד. הסדר הסתעפויות וצמתים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורה

תיאור המיקום:
ישוב: נאעורה
נעורה תמרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17056חלק
17058חלק
17061חלק
17062חלק
17063חלק
17079חלק
17096חלק
17098חלק
17099חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1361תכנית מתאר -גלבועשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/11/1991תאריך פרסום: 07/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3940. עמוד: 610. שנה עברית: התשנב .
פרסום לאישור בעיתונים13/10/1991תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1991.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/07/1991
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/1991
פרסום להפקדה ברשומות15/11/1990תאריך פרסום: 15/11/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3815. עמוד: 514. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים08/10/1990תאריך פרסום בעיתון: 08/10/1990.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/07/1990
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1990
קבלת תכנית01/11/1989