תכנית מפורטת מתקן בטחון

תוכנית 6/ 03/ 128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת מתקן בטחון
מספר: 6/ 03/ 128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. בטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1345חלק
1346חלק
1555חלק
1556חלק
1557חלק
1558חלק
1599חלק
1634חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/08/1972תאריך פרסום: 10/08/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1844. עמוד: 2279. שנה עברית: התשלב .
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1972תאריך פרסום: 16/03/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1811. עמוד: 1318. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית27/12/1971