תכנית מפורטת שכונה "האנדרטה" רמות באר שבע

תוכנית 5/ 03/ 202

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת שכונה "האנדרטה" רמות באר שבע
מספר: 5/ 03/ 202
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ע"י
קביעת יעודי קרקע והנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
ישוב: באר שבע
שכונת רמות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5חלק1, 4-5
6חלק1, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 02/ 102/ 77שינוי לתכנית מתאר - אזור רמות - באר שבעכפיפות
תוכנית5/ במ/ 34/ 3רמות שלב ב' - באר שבעכפיפות
תוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבעכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/08/1998תאריך פרסום: 04/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4668. עמוד: 4671. שנה עברית: התשנח .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/1998תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1998.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו25/06/1998
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1998
החלטה בדיון בהתנגדויות12/01/1998
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 221. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/1997תאריך פרסום בעיתון: 21/09/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/09/1997
החלטה בדיון בהפקדה14/07/1997
קבלת תכנית14/07/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו14/07/1997
טיפול בתנאים לאישור-התכנית לא אושרה14/07/1997