תכנית מפורטת של הישוב

תוכנית 6/ 03/ 145

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת של הישוב
מספר: 6/ 03/ 145
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הכנת תכנית מפורטת לצרכי הסדר הרישום בספרי המקרקעין. 2. שינוי תכנית מתאר וביטול תכנית מפורטת מס' 145/03/6 שתשמש תכנית בנוי כנספח לתכנית זו. 3. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישניר ח"ן

תיאור המיקום:
ניר חן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1568חלק
1577חלק1-26
1578חלק
1579חלק
1580חלק1-40
1581חלק
1582חלק
1583חלק1-14
1584חלק
1586חלק
1592חלק
1593חלק
1594חלק
1605חלק1-36
1613חלק1-39
1614חלק
1617חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/1982תאריך פרסום: 18/03/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2796. שנה עברית: התשמב .