תכנית מפורטת של הקיבוץ

תוכנית 6/ 03/ 102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת של הקיבוץ
מספר: 6/ 03/ 102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת יעדים ואזורים בתחום הקיבוץ

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבנגבה

תיאור המיקום:
קיבוץ נגבה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1117חלק
1142חלק
1143חלק
1144חלק
1145חלק
1313חלק
1485חלק
1486חלק
1496חלק
1498חלק
1535חלק
1536חלק
1537חלק
1538חלק
1539חלק
1542חלק
1543חלק
1544חלק
1545חלק
1547חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/1980תאריך פרסום: 04/09/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2655. שנה עברית: התשם .