תכנית מפורטת של הקיבוץ

תוכנית 6/ 03/ 152/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת של הקיבוץ
מספר: 6/ 03/ 152/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון היישוב ויצירת תנאים נאותים לתושבים על ידי שינויים ביעודי קרקע ובשימושים בהתאם למצב הקיים בשטח ולפיתוח היישוב בעתיד. שינוי בקו בניין בדרך ארצית מס' 4 מ-75 מ' ל-60 מ' מתחום התכנית. ביטול דרכים קיימות והתוויית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןנצנים

תיאור המיקום:
קיבוץ ניצנים.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2786חלק1-2
2787חלק2-3, 13
2788חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/08/1989תאריך פרסום: 13/08/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3688. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית06/03/1989