תכנית מפורטת - באר טוביה (חברת נטיעות הדרום)

תוכנית ד/ 743

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - באר טוביה (חברת נטיעות הדרום)
מספר: ד/ 743
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואיזורים.
ג. ביטול תכניות בנין ערים קיימות ד/ 382.
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
345חלק
413חלק
414חלק
416חלק
417חלק
418חלק
419חלק
421כל הגוש
422כל הגוש
1185חלק
1187חלק
1188כל הגוש
1189חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/04/1972תאריך פרסום: 27/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1818. עמוד: 1516. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/1971
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1970תאריך פרסום: 31/12/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1686. עמוד: 657. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה בעיתונים15/12/1970תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1970. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/1970. עיתון: עיתון מקומי א.
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1970
קבלת תכנית16/09/1970