תכנית מפורטת - מושב משען

תוכנית 6/ 03/ 138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מושב משען
מספר: 6/ 03/ 138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתול בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים.
ג. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןמשען
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1155חלק
1156חלק
1157כל הגוש
1159חלק
1160חלק
1161חלק
1162חלק
1163חלק
1354חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/05/1974תאריך פרסום: 05/05/1974. מס' ילקוט פרסומים: 84713. עמוד: 1358. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1973תאריך פרסום: 13/03/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1905. עמוד: 1236. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית25/12/1972