תכנית מפורטת - מרכז יואב הרחבה

תוכנית 6/ 03/ 133/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת - מרכז יואב הרחבה
מספר: 6/ 03/ 133/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד מגרש מס. 2 של תכנית מפורטת מרכז יואב מס. 6/ 03/ 122 מאזור לבניני ציבור לאזור תעשיה וכן ליעד שטח נוסף אשר נכלל בתכנית מפורטת מס. 6/ 03/ 133 לתעשיה. כל זאת לשם יצירת שטח להקמת מנפחת כותנה (ג'ין) של חברת משקי הדרום.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואב
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/08/1979תאריך פרסום: 02/08/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2557. עמוד: 1987. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1978תאריך פרסום: 23/11/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2481. עמוד: 226. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית29/05/1978