תכנית מפורטת - שכונה מזרחית - כפר מנדא

תוכנית ג/ 12784

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת - שכונה מזרחית - כפר מנדא
מספר: ג/ 12784
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- תכנון קטע אורבני בישוב כפר מנדא המותחם בקו כחול רציף והסדרץת השימושים בקרקעות שבתחום הץוכנית. שינוי יעוד חלק מהקרקעות שבתחום התוכנית משטח חקלאי לשטחי מגורים ושטחים ציבוריים.
- קביעת הוראות בניה
- הסדרת מערכת התחבורה הקיימת והצעת דרכים חדשות.
- קביעת תנאים למתן היתרי בניה
- שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים, שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים.
- קביעת ועדכון התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
- קביעת הוראות וזכויות בניה - קביעת צפיפות, מרווחי בניה, גובה בניינים.
- קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'.
- קביעת הנחיות סביבתיות.
- הסדרת מערכת התחבורה - ביטול דרכים והצעת דרכים חלופיות וחדשות.
- קביעת הוראוץ למתן היתרי בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםכפר מנדאכפר מנדא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17568חלק4-5, 10-13, 16-19, 322-3, 6, 9, 14-15, 22, 24-31, 33-45, 106, 109-110
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8759תכנית להרחבת שטח הספורט - כפר מנדא.שינוי
תוכניתג/ 7676תכנית מתאר, כפר מנדאשינוי
תוכניתג/ 5445שינוי יעוד לשטח ספורטשינוי
תוכניתג/ 7735שנוי יעוד למגורים ומבני ציבור, כפר מנדא, שינוי למתארשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2007תאריך פרסום: 21/05/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5666. עמוד: 2836. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים20/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/04/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2007. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו26/03/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות23/01/2007
החלטה בדיון בוולק"ח01/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/08/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4559. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/07/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/07/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/07/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2005
קבלת תכנית27/09/2005
פרסום ביטול הכנת תכנית ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4309. שנה עברית: התשסה .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים16/08/2005תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/08/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית08/08/2005
פרסום הכנת תכנית ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2413. שנה עברית: התשסה .
החלטה בדיון במועצה הארצית02/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200700323/01/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים65530/08/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501519/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200500906/07/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200501218/05/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200401420/10/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401103/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה44102/09/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים20925/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15521/10/2002