תכנית מפורטת - שכונה 15 - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 381

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת - שכונה 15 - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 381
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים ולייעד
קרקעות לדרכים, מגורים, מבני ציבור, מסחר, שטחים
ציבוריים פתוחים ושבילים להולכי רגל.
ב. להנחות מיקומם של בנינים, גובהם וצורתם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה מס' 15
גוש: 100058

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
58003חלק1-2
58004חלק1
100534חלק2-12, 15-16, 19-20, 23-25, 28-30, 68, 72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/05/1991תאריך פרסום: 27/05/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3881. עמוד: 2599. שנה עברית: התשנא .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה27/05/1991
פרסום לאישור בעיתונים20/05/1991תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1991.
החלטה בדיון באישור תכנית20/11/1990
החלטה בדיון בהתנגדויות20/11/1990
פרסום להפקדה ברשומות25/12/1989תאריך פרסום: 25/12/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3729. עמוד: 1250. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/1989תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1989.
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1989
קבלת תכנית02/10/1989