תכנית מפורטת - תוספת 34 מגרשים לשכ' מס' 1 בתל שבע.

תוכנית 7/ 03/ 404

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מפורטת - תוספת 34 מגרשים לשכ' מס' 1 בתל שבע.
מספר: 7/ 03/ 404
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת 34 מגרשים למגורים א' וקביעת הנחיות ומגבלות
בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
ישוב: תל שבע
שכונה 1
גושים: 100058

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
99999חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/1996תאריך פרסום: 14/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4456. עמוד: 471. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים11/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/11/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית26/08/1996
פרסום להפקדה ברשומות01/05/1996תאריך פרסום: 01/05/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4405. עמוד: 3109. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 22/01/1996.
החלטה בדיון בהפקדה08/01/1996
קבלת תכנית01/12/1994