תכנית מפורטת -גשר הזיו

תוכנית ג/ 7290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת -גשר הזיו
מספר: ג/ 7290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח של גשר הזיו.
קביעת אזורים ועתודות קרקע
לשימושים השונים.
התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
קביעת הוראות בנייה שונות הסדירות את
המגורים מבני ציבור מבני משק ותעשיה
קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדת השימוש
בשטחים ציבוריים אחרים.
קביעת תנאים הנחיות ושלבי פיתוח אשר יחייבו את
מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיו

תיאור המיקום:
ישוב: גשר הזיו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק
19010חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3326גשר הזיו ושטחי מוא"ז סולם צורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/11/1993תאריך פרסום: 14/11/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4162. עמוד: 652. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים13/10/1993תאריך פרסום בעיתון: 13/10/1993.
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/1993
פרסום להפקדה ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4080. עמוד: 1373. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים04/01/1993תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/02/1992
החלטה בדיון בהפקדה31/07/1991
קבלת תכנית29/01/1991