תכנית מפורטת, אזור תעשייה צפוני

תוכנית 2/ 03/ 174

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת, אזור תעשייה צפוני
מספר: 2/ 03/ 174
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. מטרת התכנית היא לחלק את שטח התכנית ליעודים:
תעשיה, מלאכה ותעשיה זעירה, שטח לתחנת דלק, שטח ציבורי פתוח, שטח לתכנון בעתיד, מרכז אזרחי ודרכים, הכול בהתאם למסומן בתשריט.
2. בגבולות התכנית יותר שימוש מסחרי במגרשי המלאכה ותעשיה זעירה, בתנאי שהשימוש המסחרי יהיה בנוסף לשמוש למלאכה או תעשיה זעירה ולא שימוש מסחרי בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/10/1976תאריך פרסום בעיתון: 17/10/1976. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות07/10/1976תאריך פרסום: 07/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2261. עמוד: 44. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/1976
פרסום להפקדה ברשומות12/02/1976תאריך פרסום: 12/02/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2124. עמוד: 1194. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים25/01/1976תאריך פרסום בעיתון: 25/01/1976. עיתון: מעריב.
החלטה בדיון בהפקדה29/12/1975
קבלת תכנית01/10/1975