תכנית מפורטת- מושב זרכיה

תוכנית 6/ 03/ 147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת- מושב זרכיה
מספר: 6/ 03/ 147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטל ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים והפיתוח בעתיד.
ב. קביעת יעדים ואזורים
ג. ביטול תכנית בנין ערים קיימות מס' ע/ 24 , ד/191
ד. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירזרחיה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1972תאריך פרסום: 30/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1879. עמוד: 589. שנה עברית: התשלג .
פרסום להפקדה ברשומות25/06/1972תאריך פרסום: 25/06/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1833. עמוד: 1935. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית25/06/1972