תכנית מפורטת- מרכז חבל אילות.

תוכנית 12/ 03/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת- מרכז חבל אילות.
מספר: 12/ 03/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של המרכז.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת הדרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הוראות בניה שונות המסדירות את מגורי אדם, מבני ציבור ושרותים ובניני משק , באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש בשטחים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח, שיחייבו את מבצעי התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאילות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט31/05/1972
פרסום להפקדה ברשומות17/02/1972תאריך פרסום: 17/02/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1806. עמוד: 1172. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית17/02/1972