תכנית מפורטת. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.

תוכנית עח/ מק/ 15/ 36/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מפורטת. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
מספר: עח/ מק/ 15/ 36/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה של מגרשים כמשמעותם בפרק ג' סימן ז' בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62 א א 1 לחוק התכנון והבניה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע:
החלפת שטחים כדלקמן:
1.א. מאזור מגורים חד משפחתי (מגרש 746 הסמוך לנחלה 213) לאזור מגורים א' בתחום חלקה א'
מאזור מגורים א' בתחום חלקה א' ומאזור מגורים חד משפחתי לאזור חקלאי בתחום בחלקה א'.
ב. ביטול זכות מעבר בנחלה 213.

2. א. מאזור מגורים א' בתחום חלקה א', בנחלה 78 לאזור מגורים חד משפחתי (מגרש 746/1). מאזור חקלאי בתחום חלקה א' לאזור מגורים בתחום חלקה א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית יצחק-שער חפר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8211חלק196, 14, 43-44
8282חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ 15/ 17בית יצחקשינוי
תוכניתעח/ 200/ 21פיתוח יוזמות כלכליות ועסקיות במושבים.שינוי
תוכניתעח/ 15/ 36תוספת 137 יח"ד חדשות,העתקת אזור מלאכה ממרכז הישוב לשולי הישוב,שיונשים מותריםשינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/2009תאריך פרסום: 18/08/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5988. עמוד: 5327. שנה עברית: התשסט .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה24/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות05/08/2008תאריך פרסום: 05/08/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5837. עמוד: 4262. שנה עברית: התשסח .