תכנית מתאר אבו תלול

תוכנית 28/ 02/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: תכנית מתאר אבו תלול
מספר: 28/ 02/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.הקמת ישוב קבע לפזורות הבדואיות אבו סולב, אבו תלול, אל שהאבי ואחרים מדרום לכביש 25, ממזרח לשגב שלום, בהתאם להחלטת הממשלה (19.2.2006) ובשיתוף התושבים.
ב.יצירת מרקם יישובי המתאים למאפייני האוכלוסייה הבדואית, לתושבי המקום, למאפייני השטח ולמדיניות התכנון הארצית והמחוזית, תוך השתלבות כישוב חדש במועצה האזורית אבו בסמה.
ג.הבטחת איכות חיים ואיכות סביבה גבוהה לתושבים ופיתוח התשתיות הנדרשות לישוב.
ד.הסדרת נגישות לישוב ומערכת תנועה בטיחותית.
ה.קביעת שטח לפיתוח תעסוקה וחקלאות.
ו.קביעת שטח להקמת מרכז שירותים ראשי כלל יישובי ואזורי ו-6 מרכזים שכונתיים.
ז.קביעת הוראות להכנת תכניות מפורטות למתחמים בתוך הישוב.
ח.קביעת הוראות של תכנית מפורטת להוצאת היתרי בנייה למבנים ומוסדות ציבור, להקמת תחנת שאיבה ולסלילת הכבישים המתאריים וביצוע תשתיות הנלוות להם.
ט.דיוק גבולות יער על פי תמ"א, קביעת שטחים ליער וייעור, גבולות היער ומתן הוראות מפורטות לשטחי יער.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת ייעודם ושימושם של השטחים בישוב ברמה מתארית.
שינוי ייעוד למגורים א', מבנים ומוסדות ציבור, מסחר תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר תיירות ומבנים ומוסדות ציבור, מסחר, תעסוקה, שטח ציבורי פתוח, שטחים פתוחים, יער, קרקע חקלאית, בית קברות, דרך מוצעת, דרך מאושרת, שטח לתכנון בעתיד ומתקן הנדסי.
ב. קביעת הוראות ברמה מתארית לגבי צפיפות בנייה, הוראות סביבתיות והוראות נוספות.
ג. קביעת הוראות של תכנית מפורטת למוסדות ציבור, תחנת שאיבה, שטחי יער, תחנת מעבר לפסולת, כבישים מתאריים ולתשתיות הנלוות להם.
ד. קביעת הוראות ליישום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהאבו תלול
דרוםגלילית מחוז הדרוםתחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתחום מחוזי גלילי

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193325
קואורדינטה Y 565650

כ-10 ק"מ ממזרח לבאר שבע, מדרום לכביש 25.

רשות מקומית: מועצה אזורית אבו בסמה ושטח ללא שיפוט

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100061חלק2
100151חלק1
100152חלק1-2
100153חלק1
100154חלק1-4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות01/11/2012תאריך פרסום: 01/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6491. עמוד: 722. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית23/10/2012
פרסום להפקדה בעיתונים19/10/2012תאריך פרסום בעיתון: 16/10/2012. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2012. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/2012
החלטה בדיון במועצה הארצית14/02/2012
החלטה בדיון בהפקדה31/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/01/2011
קבלת תכנית21/12/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית