תכנית מתאר אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכנת תכנית מתאר מקומית בהתאם לחוק התכנון והבניה תשכ"ה - 1965
לשטח הנזכר בסעיפים 1 ו- 4 לעיל, וקביעת הוראות בעניינים
המפורטים:: תווית דרכים, יעוד שטחים למטרות: מגורים, מסחר,
תעשיה ומלאכה, בנייניי ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים
(כולל ציר להולכי רגל ופארק), ספורט, מתקנים הנדסיים, בית עלמין,
הכל כמפורט בתשריט ובהוראות תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/1988תאריך פרסום: 23/10/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3587. עמוד: 139. שנה עברית: התשמט .
פרסום לאישור בעיתונים12/10/1988
החלטה בדיון באישור תכנית27/10/1986
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1986תאריך פרסום: 29/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3364. עמוד: 2802. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים01/07/1986תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1986. תאריך פרסום בעיתון: 01/07/1986. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1986.
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1983
קבלת תכנית22/11/1983