תכנית מתאר אילניה.

תוכנית ג/ 9454

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: תכנית מתאר אילניה.
מספר: ג/ 9454
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. להוות תכנית מתאר למושב אילניה כנדרש בחוק התכנון והבניה תשכ"ה (1965) על תיקוניו.
ב. קביעת הנחיות בינוי ודרישות מיוחדות למתן היתרי בניה.
ג. קביעת גבולות והנחיות בינוי לתכניות מפורטות לאתרים בעלי אופי היסטורי.
ד. מתן הקלות מתכניות מתאר ארציות עקב עובדות בינוי קיים בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןאילניה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15140חלק38, 90-10739-42, 77, 80, 85-89, 108-109, 111, 113, 125-130, 136-138, 151
15141חלק1-48
15146חלק1-3, 32
15152חלק1-2, 35, 39-40
15154חלק19-24, 39-41, 46, 50, 52, 54-578-18, 35, 37-38, 42, 44-45, 48-49
15155חלק5, 73, 76-86, 88, 90-92, 9969, 72, 74-75, 93
15156חלק1-95, 97-100, 104, 106-12696, 101-102, 105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית02/06/1996